Cursos Relacionats

Fes un bon treball

Tècniques d'estudi

Fes un bon treball
Com que tant a l'institut com a la universitat has d'elaborar molts treballs escrits que compten per a la nota, cal que aprenguis a fer-los bé.
T'expliquem amb detall com s'ha fer un bon treball, des de les parts que ha de tenir fins als estils que hi pots utilitzar.
    Les parts

Podem estructurar els treballs escrits en 3 parts.


1. Part preliminar

Està formada per:


 • La portada, que es divideix en:

  - La part central: inclou el títol del treball.

  - La part inferior: conté el nom i els cognoms de l'autor. Si el treball està fet per més d'una persona, cal posar-ne el nom per ordre alfabètic. A més, han de constar-hi el nom de l'assignatura, l'any acadèmic i la data de lliurament.

 • La contraportada en blanc (és aconsellable).

 • L'índex, que pot anar darrere de la contraportada o bé a l'última pàgina. És preferible posar-lo al principi, perquè permet saber al lector com s'estructura l'escrit. Cal que hi indiquis els diferents apartats que té el treball, amb la numeració de capítols, epígrafs i pàgines.

2. Part central

Està constituïda per:


 • La introducció, en què s'assenyalen el to i els objectius del treball i la metodologia utilitzada. No ho has de confondre amb un resum, perquè no ho és.

 • El cos del treball, en què es desenvolupa el tema analitzat de manera organitzada i clara. Cada capítol ha de correspondre a un tema, i ha de tenir un títol que en descrigui bé el contingut i també subtítols.

 • La conclusió, que és la part fonamental del treball, sobretot si és de recerca.
L'estil

Pel que fa al text, és molt important aconseguir que el discurs tingui coherència i que les idees s'hi relacionin de manera lògica. A més, cal parar atenció a l'ortografia i a l'ús de paraules tècniques, si escau.

Els paràgrafs han de tenir 3 o 4 frases de dues o tres línies.

Recorda que no has de copiar directament la informació d'un llibre o d'una pàgina web, perquè, en primer lloc, l'objectiu del treball és que aprenguis alguna cosa sobre un tema concret i, en segon lloc, perquè els professors disposen d'eines per saber si un text és copiat. Extreu sempre les teves pròpies idees de les obres que llegeixis i després redacta-ho amb les teves paraules.

En el document també pots incloure notes a peu de pàgina per ampliar informació, com ara sigles, noms d'entitats, autoria de declaracions o informacions, anys, etc. Has d'indicar-ho amb un número a la part superior de la paraula que vulguis aclarir, i al final del full fer-ne la descripció corresponent.

+ recursos
Bibliografía: : SANTACANA I MODESTO, Mercè. Expressa't a la teva manera. Exàmens, treballs i exposicions audiovisuals. Quaderns de treball personals 5, Institut Superior d'Estudis Psicològics

3. Part complementària

Inclou la bibliografia i la bibliografia web, és a dir, les fonts documentals que has consultat per elaborar el treball, i generalment es posen al final de tot.

Hi ha moltes maneres de citar els recursos bibliogràfics; en aquest cas et mostrem la que segueix la Biblioteca de la Universitat de Barcelona:


 • Llibres

  Llibre sencer
  Cognoms (en majúscula), Nom (es pot abreujar amb les inicials) o nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsables com el traductor, l'editor, etc. (opcional). Edició, lloc de publicació: Editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col•lecció (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.

  Capítols
  Cognoms (en majúscula), Nom (es pot abreviar amb les inicials) o nom de l'entitat responsable del capítol. Títol del capítol. En Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any, situació en la publicació (volum, pàgines, etc.).

 • Revistes

  Títol (en cursiva). Entitat responsable de la revista. Edició. Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació: Editorial, any, Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN.

 • Articles

  Cognoms (en majúscula), Nom o nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article (opcional). Títol de revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines.

 • Documents electrònics complets o llocs web

  Cognoms (en majúscula), Nom (es pot abreujar amb les inicials) o nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Responsables secundaris (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió [data de consulta] (obligatori per als documents en línia).(Col·lecció) (opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia). Número normalitzat (opcional).

Aquesta tercera part també pot contenir un annex, on s'inclouen tots aquells gràfics, bases de dades, estadístiques, etc. que poden distreure la lectura però que completen la informació. Si aquestes dades complementàries no les has fet tu, hauràs d'indicar-ne la font de totes.