Cursos Relacionats

Tècnic en medi ambient del sector industrial

L'ecologia i la productivitat són compatibles gràcies al tècnic en medi ambient

Tècnic en medi ambient del sector industrial
El Tècnic en medi ambient del sector industrial s'encarrega de dirigir, coordinar i controlar la gestió ambiental en una empresa.
Qualsevol activitat industrial té un impacte ambiental, per això és tan important aquesta professió, ja que gràcies a la seva feina es poden reduir les emissions atmosfèriques, la contaminació acústica, els abocaments tòxics...

Funcions

Un Tècnic en medi ambient del sector industrial ha de tenir prou coneixements teòrics i pràctics per conèixer la problemàtica de les empreses amb el medi ambient, i poder aplicar-los a la seva gestió ambiental. Té la responsabilitat de resoldre les tasques pròpies d'aquells departaments relacionats amb la gestió ambiental a l'empresa i plantejar solucions.

També és responsable del funcionament correcte i del manteniment del sistema de gestió mediambiental implantat, així com de la introducció d'accions correctives i plans de millora.

Així mateix, a més de conèixer la normativa mediambiental vigent per poder-la aplicar a l'empresa i controlar-ne el compliment, s'encarrega de:


 • Dissenyar plans de gestió de residus (emmagatzemament, contacte amb gestors autoritzats, etc.)
   
 • Elaborar plans d'estalvi i de minimització de consum (matèries primeres, reutilització d'aigües, etc.)
   
 • Implantar i mantenir el sistema de gestió mediambiental de l'empresa (ISO, EMAS o Responsable Care)
   
 • Dissenyar els plans de prevenció, control i minimització de les emissions atmosfèriques, la contaminació acústica...
   
 • Tramitar els permisos i les autoritzacions d'abocaments
   
 • Confeccionar els plans de formació i sensibilització mediambiental als treballadors
   
 • Avaluar els riscos mediambientals i elaborar plans davant d'emergències
 
ACCÉS

Si vols treballar com a Tècnic ambiental en el sector industrial és recomanable que cursis els estudis següents:


Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de les famílies professionals següents:

Química

Sanitat

Titulacions universitàries

I si ja ets titulat en...

 • Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial.
 • Enginyeria industrial.
 • Llicenciatura en ciències ambientals.
 • Llicenciatura en química.
 • Llicenciatura en biologia.
Mercat Laboral

El tècnic en medi ambient del sector industrial pot treballar en qualsevol companyia que dugui a terme algun tipus d'activitat industrial, ja sigui en el sector públic com en el privat, com a assalariat o treballant per compte propi. Com a autònom pot exercir la feina de consultor mediambiental, activitat que contempla des de la implantació de sistemes de gestió mediambiental, fins a la necessitat d'oferir solucions a diversos aspectes mediambientals de l'empresa, com les emissions atmosfèriques, els residus, etc.

El tècnic ambiental en el sector industrial està capacitat per desenvolupar funcions de tècnic en les diverses activitats que componen el sector econòmic del medi ambient: depuració d'aigües, tractament de residus, recuperació d'espais contaminats, control i prevenció de la contaminació atmosfèrica, etc.