Sempre aprens alguna cosa

Definicions acadèmiques i professionals

Sempre aprens alguna cosa
Et donem a conèixer el significat d'aquelles paraules que potser no saps què volen dir.
Autònom o treballador per compte propi

Persona, major d'edat, que treballa per compte propi i s'acull al règim de treballadors autònoms de la seguretat social o senzillament com a empresari particular. Pot treballar sol o contractar altres persones i no està subjecte a un contracte laboral.

Competències professionals

Són aquelles habilitats específiques d'un treball o d'un sector professional.

Competències transversals

Són aquelles destreses que permeten a l'individu desenvolupar i aplicar les seves pròpies competències en activitats diverses. Són competències genèriques, comunes a la majoria de les professions, com poden ser saber idiomes, ser creatiu, saber treballar en equip...

Complements de formació - Universitat

És una formació addicional determinada per la normativa universitària i que, en algunes ocasions, han de cursar aquells que vulguin iniciar estudis de 2n cicle des del 1r cicle d'una altra titulació. L'objectiu és establir una base sòlida de coneixements per als nous estudis.

Crèdits - Universitat

El primer que has de saber és que un crèdit correspon, generalment, a deu hores de classe teòrica i/o pràctica. El crèdit és el valor numèric que rep cada assignatura en funció de les seves hores lectives.

Estudis homologats

Els estudis homologats són aquells creats pel MEC, per la qual cosa tenen una base comuna, independentment de la universitat que els ofereixi.
L'objectiu principal és aconseguir una preparació professional, tenint en compte les necessitats del mercat.
No són una alternativa a la formació reglada, és a dir, a la formació oficial, sinó més aviat complementària, de caire més pràctic.

Estudis no reglats

Són aquells estudis que no tenen titulació oficial, per la qual cosa, quan els acabes, el centre t'expedeix un diploma o certificat. Tot i que aquesta acreditació no té caràcter oficial ni validesa acadèmica, sí que es té en compte en l'àmbit laboral.
L'objectiu principal és aconseguir una preparació professional, tenint en compte les necessitats del mercat.
No són una alternativa a la formació reglada, és a dir, a la formació oficial, sinó més aviat complementària, de caire més pràctic.

Formació en Centres de Treball (FCT)- Cicles Formatius

És el que normalment es coneix com les pràctiques dels cicles formatius.

És un bloc de formació específica els continguts del qual estan organitzats al voltant d'activitats productives pròpies del perfil professional.

El més interessant d'aquesta formació és que es desenvolupa en una empresa, on pots observar i exercir les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs de treball d'una professió, conèixer l'organització dels processos productius o de serveis i de les relacions laborals, sempre orientats i assessorats pels tutors del centre educatiu i del centre de treball.

Grau-Universitat

Serà el nou terme que s'utilitzarà per designar el que ara coneixes com a llicenciatura o diplomatura. A partir de l'octubre de 2008, les universitats començaran a adaptar l'oferta formativa al Pacte de Bolonya, que suposarà, a més d'un canvi en la terminologia dels títols universitaris, també una transformació en la forma, ja que, per exemple, els graus passaran a ser de 3 o 4 anys de durada i no de 4 o 5 com ho són actualment les llicenciatures.

Itinerari-Batxillerat

Els itineraris són les diferents opcions que pot donar cada centre dins de cada modalitat de batxillerat. Totes aquestes opcions comparteixen unes matèries en comú i d'altres de distintes, sempre referents a la modalitat escollida. Per exemple, hi ha centres que dintre de la modalitat de Tecnologia ofereixen diferents itineraris, un pot ser el que inclogui l'assignatura de química i l'altre el que contempli el dibuix tècnic.

Meritori

El meritori o meritòria és la persona que treballa sense sou i solament per fer mèrits per obtenir una plaça remunerada.

Ocupabilitat

Són les possibilitats que tens de trobar ocupació i d'adaptar-te als canvis del mercat laboral.

Títols propis - Universitat

Els títols propis es caracteritzen pel següent:

Tenen la mateixa estructura que els oficials i homologats pel MEC.
Són creats per cada universitat juntament amb la comunitat autònoma. Ambdós organismes s'encarreguen de:
  • regular les normes d'accés a aquests estudis;
  • fixar les matèries i assignatures de la titulació;
  • establir el preu dels seus estudis propis, ja que aquests poden impartir-se en universitats públiques i privades.
Els títols propis poden ser els següents:
  • Graduats (de 3 anys de durada).
  • Graduats Superiors (de 4 o 5 anys de durada).
Recorda que cada universitat estipula els seus títols propis, per tant, aquests són diferents i poden anomenar-se de diverses maneres depenent del centre.