Cursos Relacionats

Els Estudis

Grau en Enginyeria d'edificació

Els Estudis
La funció principal de l'enginyer d'edificació és fer de pont entre l'arquitecte i els professionals que duen a terme l'obra.
Coneix el grau en Enginyeria d'edificació, el pla d'estudis, les vies d'accés i les sortides professionals que té.
La titulació

El grau en Enginyeria d'edificació pertany a la branca de coneixement de l'Enginyeria i arquitectura, i té una durada de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys. Aquests estudis t'habiliten per exercir la professió regulada d'arquitecte tècnic.

 

Amb aquest grau aprendràs a dur a terme activitats molt diverses en el camp de l'edificació: control de qualitat i disponibilitat de materials, gestió i planificació de les obres, prevenció i seguretat laboral, direcció tècnica i econòmica de l'execució d'una obra, etc.
També sabràs redactar plans de seguretat i salut laboral, informes i documents tècnics; dur a terme aixecaments de plànols i elaborar projectes; assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements constructius d'edificació; gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis, etc.


El teu perfil

Si vols estudiar aquest grau és recomanable que siguis una persona creativa, organitzada i amb sentit pràctic; que tinguis habilitat per a la representació gràfica, capacitat d'anàlisi i síntesi, d'improvisació i innovació, i coneixements bàsics de sistemes de representació espacial. A més, cal que disposis d'una bona formació en matemàtiques, física, química i geologia.


Mercat laboral

Com a graduat en Enginyeria d'edificació podràs exercir d'arquitecte tècnic per compte propi o per compte d'altri. En l'administració pública podràs treballar com a tècnic en àrees d'edificació, urbanisme i planificació, o dedicar-te a la investigació. En el sector privat podràs dur a terme la direcció facultativa d'obres, la redacció d'estudis de seguretat i salut i la coordinació a l'hora d'implantar-los; la realització de projectes, consultories i assistències tècniques.

Podràs treballar, per tant, com a director d'execució d'una obra, com a cap d'obra o com a director tècnic en constructores, promotores, empreses de rehabilitació i de projectes; en consultories i empreses d'assessorament tècnic, de decoració, d'interiorisme, de taxacions i peritatges, en immobiliàries i en oficines tècniques. A més, podràs dedicar-te a la docència.


Estudis relacionats
ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Batxillerat de qualsevol modalitat, encara que és preferible fer-ho des del tecnològic. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat si necessites assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, has de tenir presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement d'Enginyeria i arquitectura a la qual pertany el grau en Enginyeria d'edificació.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Enginyeria d'edificació (poden variar en funció de la universitat):

  • Expressió gràfica en l'edificació
  • Matemàtiques aplicades
  • Física aplicada
  • Introducció als materials de construcció
  • Dret de l'edificació
  • Introducció a la construcció
  • Història de la construcció
  • Topografia i replantejaments
  • Introducció a les estructures d'edificació
  • Anàlisi i interpretació gràfica del projecte arquitectònic