E-editor

Expert de l'edició en línia

E-editor
L'Editor, segons el diccionari, és la persona que té cura d'una edició, és a dir, la publicació i difusió d'una obra intel·lectual o artística, una gravació, etc. Per tant l'E-editor és el responsable de la reproducció i producció de revistes, diaris i llibres, però en versió digital.
Et donem a conèixer aquesta professió, les seves tasques, sortides professionals i vies d'accés.
Funcions

Com hem comentat, les funcions bàsiques d'aquest professional són les mateixes que les de l'editor de material amb suport de paper, tot i que amb les variants que implica editar en format digital, com són:


  • Descobrir obres susceptibles de publicar en suport digital
     
  • Pressupostar les inversions per a l'edició de l'obra i els beneficis
     
  • Coordinar l'equip de professionals que du a terme el projecte: correctors, dissenyadors virtuals, programadors, etc.
     
  • Divulgar les publicacions

Per poder desenvolupar totes aquestes tasques, l'E-editor ha de tenir coneixements bàsics de màrqueting estratègic per arribar als seus possibles clients, de finances i inversions, coneixements tecnològics sobre l'edició i les novetats del sector i també legals per complir amb la tramitació oportuna.


Mercat Laboral

Com a E-editor podràs treballar per compte propi o per compte d'altri al sector privat per a editorials grans, mitjanes o petites.


 
ACCÉS

Si vols treballar com a E-editor és recomanable que cursis els estudis següents:
 

Titulacions universitàries