Cursos Relacionats

El professor de Treball Social

Titulació en Treball Social

El professor de Treball Social
"És una carrera que exigeix dedicació i, amb això, qualsevol alumne que hagi arribat a la universitat no ha de tenir dificultats per finalitzar el grau dignament."
Miguel Miranda Aranda és diplomat en Treball Social i té el màster en Treball Social en Psiquiatria per la Universidad de Zaragoza, on és professor des de fa 20 anys i imparteix Introducció al treball social, assignatura obligatòria de 1r curs.
La Universidad de Zaragoza és la primera universitat pública que ofereix el grau en Treball Social.

Quines diferències troba entre la diplomatura en Treball Social i el grau?
Són moltes, les diferències. Ens estem prenent seriosament la idea que el protagonisme passa del professor a l'alumne, de manera que és l'alumnat el que ara és més actiu. La immensa majoria ha optat per l'avaluació permanent, per tant, estan treballant des de les primeres setmanes, individualment i en equip. S'han reduït els grups fins a un màxim de 60 alumnes, amb la qual cosa es pot treballar millor. Intentem que l'alumne adquireixi capacitats i aprengui a aprendre. L'examen de coneixements ha perdut valor perquè hem d'aprendre a avaluar aquestes capacitats. Tot això no té res a veure amb aprendre's uns apunts i fer algun treball, com es feia en la diplomatura. Els professors hem de treballar en equip i amb una perspectiva permanent de fer-ho amb qualitat. També hem renovat el pla d'estudis… Podria dir altres diferències i, en la meva opinió, totes positives.

EL PROFE

Miguel Miranda, a més de Treball Social, també és Llicenciat i Doctor en Antropologia Social i Cultural i ha cursat un màster en Antropologia de la Medicina per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Aspectes a destacar de l'adaptació de la diplomatura a l'EEES pel que fa referència a Treball Social.
Un aspecte molt important que afecta tots els estudis que abans eren diplomatures: que sigui un grau, al mateix nivell que qualsevol altre estudi. Amb això, s'aconsegueix una reivindicació clàssica per a aquesta professió que tindrà conseqüències en el desenvolupament disciplinar i en l'exercici professional. Actualitzar el pla d'estudis, introduir temes relacionats amb la investigació, la importància concedida a les pràctiques preprofessionals, la facilitat per treballar a la Unió Europea un cop titulat, la qüestió del suplement europeu al títol, de manera que es reflecteixi bé tota la formació adquirida per l'alumne… Hi veig molts avantatges, tot i que ens obliga, als professors, a canviar els nostres hàbits i ens exigeix un esforç més gran, però estic convençut que serà per millorar. No comparteixo les crítiques al procés que posa en marxa la Declaració de Bolonya. No veig per enlloc la privatització de la universitat, ni la mercantilització ni l'encariment de les matrícules, incloses les dels màsters. Al nostre centre tenim un màster sobre Relacions de Gènere i, com que és oficial, està sotmès a les taxes oficials, que no tenen res a veure amb molts dels màsters acollits a la normativa d'estudis propis i, no cal dir-ho, als privats.

Descripció del grau en Treball Social.

Dificultat. És una titulació que requereix estudiar; això és la universitat i es tracta d'una carrera universitària, però no és difícil. Pretenem que els graduats siguin professionals qualificats per a la intervenció social en un context cada vegada més complex. Es tracta d'adquirir els coneixements i les competències necessaris. És una carrera que pertany a l'àmbit de les Ciències Socials i, naturalment, cal estudiar. Exigeix dedicació i, amb això, qualsevol alumne que hagi arribat a la universitat no ha de tenir dificultats per finalitzar el grau dignament.

Càrrega de treballs. Per tot el que sé, fins ara i tenint en compte que només portem uns mesos, els alumnes estan contents i, precisament, perquè ja han fet diversos treballs: han comentat una pel•lícula, han comentat textos, han elaborat en equip un pòster sobre els pioners de la disciplina, un assaig sobre diferents grups d'usuaris amb els quals s'intervé des del Treball Social, etc. Alguns d'aquests treballs els han exposat i defensat en públic. Crec que precisament el seu nivell de satisfacció té a veure amb aquest protagonisme que estan tenint en el seu propi aprenentatge des del primer dia de curs. D'altra banda, les noves tecnologies, l'anell digital, per exemple, ens han facilitat a tots la feina i ha augmentat la relació amb els professors, perquè tots sabem que les tutories de l'anterior sistema gairebé no eren utilitzades pels alumnes.

Importància de les pràctiques. En el nostre pla d'estudis hi ha 2 períodes de pràctiques. En el 3r curs hi ha 13 crèdits per a un pràcticum d'investigació i en el 4t curs hi ha 30 crèdits, tot un quadrimestre dedicat al pràcticum d'intervenció que es fa fora de la universitat, sobretot en institucions. Tenim més de 300 acords amb institucions de tot tipus per fer-les possibles. Es tracta de pràctiques sobre el terreny, tutelades per professionals i supervisades des de la universitat, amb clients reals, amb problemes reals, en institucions reals. Aquesta és una experiència insubstituïble que s'ha exigit en tots els plans d'estudis de Treball Social a tot el món des de fa 100 anys i que nosaltres, naturalment, mantenim. A més, hi ha 10 crèdits dedicats a un treball de fi de grau que ha de fer l'alumne, en el qual cal que demostri els coneixements i les capacitats adquirits. Estic segur que els nous plans d'estudis obren noves perspectives molt interessants i que els futurs treballadors socials sortiran molt més qualificats.


Consell a un futur estudiant... ...

El mateix consell que a qualsevol estudiant universitari: que li agradi la carrera per la qual es decideixi i que tingui il•lusió i ganes de treballar. A Treball Social cada vegada hi ha més alumnes que saben molt bé a què vénen i que ja tenen una actitud crítica i una preocupació per la realitat social, pels problemes i conflictes socials. Aquesta actitud afavoreix molt el posterior procés d'aprenentatge.