Pràctiques becades

Forma't practicant

Pràctiques becades
Si mentre estàs estudiant o en acabar la carrera o el cicle formatiu penses que necessites més experiència, les pràctiques són una opció a tenir en compte.
Són molts els joves que decideixen realitzar algun tipus de beca que els permeti posar en pràctica tot allò que han après durant els estudis, ampliar competències, conèixer de prop el món laboral i, si sona la flauta, també entrar a formar part de la plantilla de l'empresa. Et donem a conèixer les possibilitats que hi ha al teu abast i també els teus drets i obligacions.
Beca o conveni de col•laboració

Són un tipus de pràctiques becades que es duen a terme a partir dels acords establerts entre les universitats i les empreses.

Només la podràs realitzar mentre estiguis estudiant, bé sigui un cicle formatiu, una titulació universitària, un postgrau o màster o bé un doctorat.

Hi ha diversos tipus de beques, algunes són curriculars, és a dir, estàs obligat a realitzar pràctiques dins la teva carrera amb el propòsit d'obtenir crèdits acadèmics per fer-ho, com si es tractés d'una assignatura. N'hi ha d'altres que són voluntàries.

No hi ha cap relació laboral, no es cotitza a la seguretat social i no tenen per què ser remunerades. El seu objectiu és formatiu.


Contracte en pràctiques

Per poder dur a terme aquest tipus de pràctiques has de disposar d'un títol universitari o de formació professional.

No les pots fer si han passat més de 4 anys des que has acabat la carrera o el cicle formatiu.

La durada del contracte és d'entre 6 mesos i 2 anys. Es podrà prorrogar per períodes mínims de 6 mesos i un màxim de 2 pròrrogues.

Cotitzaràs a la seguretat social. La retribució mínima serà la pactada en el conveni col•lectiu i, si no existeix, durant el primer any hauràs de cobrar, com a mínim, el 60% del sou fixat per a qualsevol altre empleat en el mateix lloc de treball, i en el segon, el 75%.

El contracte pot ser de jornada completa o parcial i es realitzarà per escrit. Quan finalitzis el contracte, se t'entregarà un diploma.

El període de prova no podrà ser superior a 1 mes per als titulats de grau mitjà, ni de 2 mesos per als de grau superior.

Sabies que...?

Segons el diagnòstic comparatiu 2008-2009, Compromiso Laboral de los Universitarios realitzat per la Cámara de Comercio de Madrid i la Fundación Universidad-Empresa, en el 2009 el 12,9% dels universitaris tenia pensat fer pràctiques en una empresa en acabar la carrera, 3,3 punts percentuals més que l'any anterior.

De l'estudi es desprèn que les pràctiques són més valorades per les dones i pels estudiants i titulats de Ciències Experimentals i d'Humanitats.

El 76% dels enquestats considera que les pràctiques són una oportunitat per demostrar la vàlua professional, el 74% pensa que són positives per “fer currículum” i el 71% que faciliten la incorporació en una empresa
.


Contracte per a la formació

Destinat a persones sense estudis postobligatoris d'edats compreses entre els 16 i 21 anys i fins als 24 si estan en atur i vénen d'una escola taller.

L'objectiu d'aquest contracte és l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics per a l'exercici d'un ofici.

La durada d'aquests contractes és com a mínim de 6 mesos i com a màxim de 2 anys.
Cotitzaràs a la seguretat social. Cada empresa, segons el seu conveni col•lectiu, fixa el sou per a aquests treballadors en formació, tot i que mai no pot ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al mateix temps treballat.

En finalitzar el contracte s'obté un certificat.