Cursos Relacionats

Grau en Biotecnologia

Dedica't a la Biotecnologia

Grau en Biotecnologia
Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica del 1992, la biotecnologia es defineix com "qualsevol aplicació tecnològica que utilitzi sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o la modificació de productes o processos per a usos específics."

El grau en Biotecnologia pertany a la branca de Ciències i la seva durada és de 4 anys acadèmics.
La titulació

La biotecnologia és la tecnologia basada en la biologia que involucra diverses disciplines i ciències, com la bioquímica, la genètica, la virologia, l'agronomia, l'enginyeria, la física, la química, la medicina i la veterinària.

Cursant Biotecnologia estudiaràs la composició de les molècules que constitueixen la matèria viva i la forma de transformar-les per generar nous productes o millorar els que ja existeixen com, per exemple, aliments, medicaments, espècies vegetals i animals, la regeneració de medi ambient danyat i, fins i tot, proteïnes humanes que ajuden a pal•liar malalties com l'anèmia, el nanisme o les diabetis.


 

El teu perfil
 

Si vols estudiar Biotecnologia, a més que t'agradi investigar i que tinguis habilitat manual per manipular l'instrumental, és recomanable que posseeixis capacitat d'anàlisi i de síntesi, raonament lògic i interès per la natura i els éssers vius.


Mercat laboral
 

Podràs exercir la teva professió tant en el sector privat com en el públic, bé sigui en els àmbits agroalimentari, industrial, sanitari, mediambiental o bé de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i). També podràs treballar pel teu compte com a assessor i consultor d'enginyeria.

Podràs dedicar-te a la investigació bàsica o aplicada en microbiologia, genètica, hematologia, diagnòstic molecular, immunologia, desenvolupament de conreus, control de plagues, producció animal, biologia molecular i enginyeria de proteïnes, i també a la investigació mèdica en hospitals i instituts d'investigació mèdica, entre d'altres.

Recorda que si tens vocació per la docència sempre t'hi pots dedicar impartint classes en centres públics i privats d'ensenyament, tant a secundària com a la formació professional o a la universitat.


Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències a la qual pertany el grau en Biotecnologia .


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Biotecnologia (poden variar en funció de la universitat):

  • Química general
  • Estadística
  • Física
  • Metabolisme
  • Macromol·lècules biològiques
  • Química orgànica
  • Enginyeria genètica
  • Termodinàmica i cinètica
  • Immunologia
  • Virologia