Programes de qualificació professional inicial

Mai diguis mai

Programes de qualificació professional inicial
Els programes de qualificació professional inicial pretenen millorar la teva formació general i capacitar-te per a determinats oficis, feines i perfils professionals.
T'expliquem en què consisteixen els PQPI i quina estructura, durada i sortida tenen.
Què són?

Els PQPI són programes adreçats a joves més grans de 16 anys, i menors de 21, que no han obtingut el graduat de l'ESO ni cap altra titulació de formació professional. El seu objectiu és que els alumnes assoleixin les competències professionals d'una qualificació de nivell 1, del Catàleg de qualificacions professionals, que accedeixin al mercat laboral i que ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments.

De manera excepcional també pots incorporar-t'hi als 15 anys, sempre que el teu cas hagi estat avaluat i els teus pares hi estiguin d'acord.


Com s'estructuren?

Els programes estan estructurats en mòduls de formació corresponents a dos àmbits:

Àmbit obligatori


 • Formació professional específica (mòdul A). Té la finalitat de desenvolupar competències d'un perfil professional.

 • Formació bàsica de caràcter general (mòdul B). Ofereix la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, així com la transició al món laboral.

 • Aquests mòduls obligatoris són d'1 any (900-1.100 hores).

Àmbit voluntari


 • Formació per obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (mòdul C).

 • Formació en tres àrees: comunicativa, social i cientificotecnològica.

 • Tenen una durada mínima de 175 hores i es poden cursar simultàniament o posteriorment als obligatoris.

Oferta de programes

Hi ha diferents tipus de PQPI, i tots ells han d'estar autoritzats pel departament o conselleria d'ensenyament que correspon a cada comunitat autònoma.

La gestió dels mòduls obligatoris pot ser a càrrec del mateix departament d'ensenyament o bé del de treball, d'altres administracions locals o territorials, de centres privats, d'organitzacions no governamentals, d'entitats empresarials i sindicals, etc. En funció d'aquest aspecte, els programes tindran unes característiques o unes altres i, en alguns casos, poden variar-ne certs requisits. Per tant, cal que t'informis bé del tipus de programa que t'interessa, ja que, segons l'entitat que el gestiona, els requisits poden variar i els objectius poden estar dirigits a la introducció al món laboral o a l'adquisició de determinades competències professionals.

Es mòduls voluntaris només poden ser impartits per centres educatius.

+ info

Quina titulació obtindré?

Rebràs un certificat en què constaran el nombre d'hores cursades i les qualificacions obtingudes en cada àrea formativa, per tal d'acreditar-ne la competència adquirida:

 • Certificat o certificats de professionalitat de nivell 1, que corresponen als mòduls professionals específics superats.
 • Certificat acadèmic que permetrà l'accés als cicles formatius de grau mitjà, si se superen els mòduls obligatoris.
 • Certificat del Programa de qualificació professional inicial, un cop aprovats tots els mòduls. En aquest cas també s'obtindrà el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Quines sortides tenen?

Accés a un cicle formatiu de grau mitjà, sense haver de superar la prova d'accés, sempre que compleixis un d'aquests requisits:

 • Haver cursat i aprovat els mòduls específics i els mòduls de caràcter general
 • Haver cursat i aprovat, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO

Accés al món laboral

Inscripció i matrícula

Si estàs interessat a cursar un d'aquests programes, informa't dels terminis, dels requisits d'accés i de l'oferta formativa i dels perfils existents al departament d'ensenyament de la teva comunitat autònoma, en qualsevol de les seves delegacions provincials, en l'administració local més propera o al centre educatiu de la teva població.