Cursos Relacionats

El professor d'Humanitats

Antonio Manuel Moral Roncal imparteix Història Contemporània

El professor d'Humanitats
"L'estudiant d'Humanitats ha de ser conscient que ha de memoritzar i ampliar la seva capacitat memorística i lectora, i assolir competències d'exposició i comunicació oral."
Antonio Manuel Moral Roncal és vicedegà 3r de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universidad de Alcalá (Madrid) i també professor de la titulació d'Humanitats.

Quines diferències creus que es donen entre la llicenciatura i el grau en Humanitats?
La diferència principal se centra en la nova pedagogia que s'intenta implantar amb la reforma universitària, dins l'Espai Europeu d'Educació Superior. Una pedagogia basada en l'avaluació contínua del treball de l'alumne, no solament de continguts teòrics, sinó de competències –tant generals del grau, com específiques de cada matèria-, una metodologia d'aprenentatge que ha de ser més oberta, més variada i amb una major implicació de l'estudiant. Les classes magistrals es combinen amb seminaris, pràctiques, exposicions orals, assistències a actes fora de l'aula, etc.

L'assistència a classe és molt important, no solament la presentació de treballs i la realització de proves escrites o orals. L'avaluació també té en compte la presència de l'estudiant a l'aula, de manera molt més exigent que en l'antiga llicenciatura.

EL PROFE

Antonio Manuel Moral és llicenciat i doctor en Geografia i Història per la Universidad Autónoma de Madrid. Porta treballant a la Universidad de Alcalá des del curs 1999-2000. Actualment imparteix Història Contemporània, matèria troncal de 4t curs de la llicenciatura en Humanitats.

A més a més, el sistema universitari de l'EEES és molt flexible: un estudiant pot estudiar el grau d'Humanitats i després realitzar un màster de professionalització en Documentació, Traducció, Periodisme, Gestió, etc., de cara a una millor inserció en el món laboral.

Considerem que el pla d'estudis de grau és millor que el de l'extinta llicenciatura, perquè és fruit de l'experiència i la reflexió derivades de 15 anys d'ensenyament d'aquesta carrera. Així doncs, el grau en Humanitats atén a la formació generalista que per llei està obligat a impartir, fet que suposa un gran avantatge per a l'alumne el mercat laboral del qual acostuma a ser la docència. Una bona preparació general en Filosofia, Llengües Modernes i Clàssiques, Literatura, Comunicació Audiovisual, Geografia, Art i Història ha de redundar en benefici d'aquesta preparació que s'exigeix als docents en ensenyament preuniversitari. Això no és cap impediment perquè els estudiants puguin cursar dins l'estructura de grau una sèrie de matèries articulades en itineraris, els quals –sense restar de l'especialització que també per llei correspon- els ajudin en la seva preparació en el mercat laboral. Els dos itineraris proposat a Alcalá són Opció Gestió Cultural i Opció Cultura i Pensament (que inclou a més a més la possibilitat de cursar 36 crèdits en llengua anglesa i obtenir l'esment bilingüe en el Suplement al Títol). Amb això, en definitiva, els graduats en Humanitats adquireixen una preparació que els proporciona les millors condicions formatives i que els capacita de forma òptima tant per cursar estudis posteriors com per a l'exercici d'una activitat professional.

Descripció de la titulació d'Humanitats

Dificultat. L'estudiant d'Humanitats ha de ser conscient que ha de memoritzar i ampliar la seva capacitat memorística, així com lectora, i assolir competències d'exposició i comunicació oral. No es pot reflexionar, ni intercanviar opinions, ni aprofundir en el coneixement sense una important càrrega d'estudi. No obstant això, el grau prioritza també la realització de treballs individuals i en equip .

Les pràctiques. En funció de les matèries, l'estudiant ha de demostrar que assoleix una sèrie de competències, com ja he esmentat. Per a això, el docent pot oferir un ampli ventall de proves: exposicions de temes, debats sobre lectures, comentaris de text i d'obres d'art, treballs reflexius sobre autors, pel•lícules, obres de la literatura i la filosofia, etc. En el nostre grau d'Humanitats, l'estudiant ha de cursar 60 crèdits de formació bàsica, 108 de matèries obligatòries, 60 d'optatives –encara que 18 crèdits d'aquestes es poden realitzar com a pràctiques externes- i 12 crèdits de treball de fi de grau. Les pràctiques externes es podran realitzar a l'Arxiu General de l'Administració, el Museu Regional de Madrid i altres entitats i empreses amb les quals la Universitat té o està signant convenis de pràctiques.


Situació del mercat laboral per als acabats de titular

Els graduats en Humanitats estaran capacitats per realitzar funcions laborals en l'ensenyament; en arxius, museus i biblioteques; en gestió cultural i turisme; en edició i món editorial; en àrees oficials relacionades amb benestar social i cooperació al desenvolupament; en mitjans de comunicació i documentació, en arqueologia i restauració artística. El que passa és que l'estudiant ha de ser molt conscient que s'ha de formar molt en idiomes, en l'ús de recursos informàtics i ha d'estar obert a cercar feina a escala nacional o, fins i tot, internacional. Els graduats en Humanitats poden treballar als Instituts Cervantes, en universitats i empreses estrangeres… ens trobem en un mercat laboral cada vegada més globalitzat. No poden pensar a trobar feina al centre urbà més pròxim.


Consell a un futur estudiant...

El perfil més indicat per a qui desitgi cursar el grau d'Humanitats és el d'una persona que vulgui obtenir una sòlida cultura humanística. Per això ha de tenir latent una sensibilitat social, esperit crític, afició per la lectura, capacitat d'atenció i percepció, respecte pels usos i costums socials, bona memòria, interès per la creació humana, preocupació per la preservació de la cultura i la història i interès per la recerca del sentit de la vida. Durant el grau haurà de demostrar la seva capacitat d'anàlisi, d'observació, de reflexió i de comunicació. El grau en la nostra universitat s'imparteix en horari de tarda, però s'utilitzen alguns matins per realitzar les tutories, les sortides culturals i les excursions.