Cursos Relacionats

El professor de Geografia

Ferran Salvador t'ensenya el grau en Geografia

El professor de Geografia
"Les sortides professionals dels geògrafs són molt diverses i nombroses, però cal esforç, tenacitat, una bona formació i especialització..."
Ferran Salvador Franch, professor del grau en Geografia de la Universitat de Barcelona, et dóna a conèixer l'essència d'aquests estudis i els canvis que ha comportat la seva adaptació a l'EEES.
Descripció del grau en Geografia

Tots els graus han suposat una reducció del temps de dedicació (menys crèdits, menys hores de classe). A diferència d'altres ensenyaments, Geografia es caracteritza pel contacte amb el territori i els actors socials, de manera directa (sortides de camp, enquestes...) o indirecta (censos, documents de planejament, fotografia aèria, imatges de satèl•lit...).

Per a mi, el punt fort d'aquest grau és l'homogeneïtzació i l'homologació europea; i els punts febles són la reducció de la dedicació i, per tant, un menor aprofundiment en les matèries i una major obligatorietat, que suposa menys oportunitats d'especialització.

EL PROFE

Ferran Salvador Franch fa 17 anys que és docent. Actualment, en el grau de Geografia de la Universitat de Barcelona imparteix Fonaments de Geografia Física, assignatura obligatòria de 1r curs, i Geomorfologia, obligatòria de 2n.

Nivell d'estudi de la carrera

La necessitat d'”estudiar” és intrínseca a la condició d'”estudiant”. Poc o molt, depèn de l'actitud i de les capacitats de cada persona. Sense l'esforç que suposa la dedicació a l'estudi no hi hauria formació i capacitació en la disciplina corresponent. Naturalment que cal estudiar! El contrari seria un frau a la formació de nivell universitari. Allò que desperta interès i passió no resulta difícil, altrament mai no assoliríem el nivell professional adequat.


Assignatures més complicades

És absolutament subjectiu, sovint depèn de la formació prèvia i de les habilitats personals. Per a alguns poden ser les assignatures “tècniques” (estadística, aplicacions informàtiques, SIG, teledetecció...), per a d'altres poden ser les de caràcter més conceptual o teòric (aprenentatge de nous conceptes i ús adequat de molta terminologia nova). En alguns casos, requereix un esforç considerable la preparació i la defensa pública de treballs.

Tipus de treballs han de dur a terme els alumnes

De tot tipus. Molt sovint, treballs curts individuals com a resultat de les pràctiques, informes de les observacions realitzades a les sortides de camp o visites a institucions, empreses, museus, infraestructures... En altres ocasions es tracta de treballs de grup, de major durada (generalment de final de curs o d'assignatura) que cal presentar i defensar davant la classe. Habitualment suposa la cerca i selecció d'informació, el tractament de les dades mitjançant mètodes i tècniques específics de cada matèria, i la presentació correcte de resultats i conclusions. En Geografia l'expressió gràfica i cartogràfica dels resultats finals té un interès especial.


Importància de les pràctiques

Tots els graus es caracteritzen per la potenciació de les pràctiques, i especialment a Geografia; a més a més, són de tot tipus (pràctiques d'aula, de laboratori, informes de sortides, comentaris de text, treballs individuals o en grup...). Com que l'avaluació serà cada vegada més “continuada”, totes les pràctiques i treballs són objecte d'avaluació. A l'últim any del grau s'ha reintroduït el “treball de fi de grau” (abans anomenat “tesina”) semblant al “projecte final” de les carreres tècniques. També hi ha la possibilitat de realitzar “pràctiques externes” en empreses i/o “pràcticums” (assignatures pràctiques) en les quals s'apliquen els coneixements i les tècniques adquirides durant el grau.

No hi ha un percentatge comú preestablert, cada assignatura adequa el nombre i la valoració de les pràctiques segons les necessitats d'aprenentatge de la matèria. En qualsevol cas, tant el temari, com les pràctiques i els criteris d'avaluació estan estrictament especificats des de l'inici de curs al “pla docent” i al “programa” de cada assignatura.


Situació del mercat laboral per als acabats de titular

A diferència d'altres disciplines, els titulats en Geografia no tenen encara un mercat de treball perfectament definit i estructurat. Però això també pot ser un avantatge, perquè l'experiència mostra que hi ha molts geògrafs que treballen en múltiples sectors professionals, a més a més de l'ensenyament a diferents nivells, sobretot en camps aplicats i de noves tecnologies: medi ambient, clima, avaluació de riscos, gestió de residus, planejament, urbanisme, cadastre, gestió territorial, turisme, sistemes d'informació geogràfica (SIG), cartografia, divulgació ambiental...

Com en tots els altres contextos professionals, la formació adquirida en el grau no sol ser suficient, és només l'inici de la cada vegada més necessària “formació permanent”. Així doncs, caldrà complementar-lo òptimament amb algun màster o curs d'especialització més enfocat a les sortides laborals del mercat o a les preferències personals.


Consell a un futur estudiant...

Les sortides professionals dels geògrafs són molt diverses i molt més nombroses del que hom es pot arribar a imaginar durant les primeres etapes de formació. Però cal esforç, tenacitat, una bona formació i especialització, i una tasca constant de cerca d'oportunitats. Pràcticament mai no vindran a buscar-vos, haureu de ser vosaltres que perseguiu les oportunitats laborals, demostrant constantment que sabeu resoldre problemes ambientals, territorials, educatius. Per contra, pot ser una vida professional apassionant.