Cursos Relacionats

El professor de Ciències Ambientals

La titulació de Ciències Ambientals

El professor de Ciències Ambientals
"Com qualsevol altra titulació experimental, aquest grau representa un esforç, però amb interès i treball no suposa un problema."
Francisco Javier Salas Rey és degà de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá; a més, també n'és professor des de fa 12 anys.

Quines diferències aprecia entre la llicenciatura i el grau en Ciències Ambientals?
Cal dir que el nou grau s'està implantant de forma progressiva; aquest any s'està oferint el primer curs de grau, juntament amb els cursos de 2n, 3r, 4t i 5è de la llicenciatura.

En el nostre cas, el pla d'estudis de grau en Ciències Ambientals s'ha basat, principalment, en el Llibre Blanc i en el pla d'estudis de la llicenciatura, amb la qual cosa els canvis en continguts no són gaires. Cal destacar que en el nou grau, tenint en compte la possibilitat de crear un grau en Enginyeria Ambiental, s'ha deixat de banda l'àmbit més tecnològic. No obstant això, ha mantingut la resta de perfils laborals: consulta i avaluació de l'impacte ambiental, gestió ambiental a l'administració, sistemes de gestió de la qualitat ambiental a les empreses, auditoria ambiental, gestió del medi natural i formació i equació ambiental.

EL PROFE

Francisco Javier Salas Rey és doctor en Geografia per la Universidad de Alcalá, on imparteix Tecnologies de la informació geogràfica, assignatura obligatòria de 1r curs de la titulació en Ciències Ambientals.

El canvi principal és l'estructura i el sistema d'ensenyament-aprenentatge. El nou grau s'impartirà durant 4 cursos acadèmics, davant dels 5 anys del títol actual. A més, les matèries que s'han de cursar en els 3 primers anys són obligatòries i les matèries optatives es faran durant el 4t any. D'aquesta manera, es facilita la mobilitat a l'estudiant durant aquest 4t any. En aquest curs s'han inclòs 18 crèdits en pràctiques en empresa, de caràcter optatiu, i el projecte de fi de grau, de caràcter obligatori.

El nou grau té una oferta de 20 assignatures optatives, de les quals l'alumne n'ha de cursar 6. Algunes d'aquestes assignatures s'han heretat de l'anterior titulació, però també han sorgit noves matèries, en funció de les noves demandes, com el canvi climàtic, desenvolupament rural, ecosistemes humanitzats, etc. Tot i que no existeix cap itinerari, l'elecció d'unes matèries optatives o d'altres determinarà un cert grau d'especialització cap als diversos perfils professionals comentats anteriorment.

Aspectes positius de l'adaptació de la llicenciatura a l'EEES, pel que fa a Ciències Ambientals.
En primer lloc, cal dir que encara és molt aviat per poder parlar àmpliament de les diferències, ja que és el 1r any que es du a terme el grau en Ciències Ambientals a la nostra universitat i, per tant, encara estem en període de prova. De tota manera, crec que una de les diferències més destacables, entre d'altres, és que la metodologia docent passa d'un sistema basat en l'ensenyament a un sistema basat en l'aprenentatge. En el nou model, l'estudiant és el principal partícip de la seva formació i el professor n'és el supervisor i el guia de l'aprenentatge. En aquest sistema es redueixen les classes presencials de l'alumne, que se substitueixen per lectures, realització de treballs, debats, etc., guiats pel professor, cosa que aportarà a l'estudiant una sèrie d'habilitats que li permetran una millor i més senzilla incorporació al món laboral. En aquest sistema prenen gran importància les sessions de pràctiques, tot i que aquest aspecte també és molt important en la llicenciatura.


Descripció del grau en Ciències Ambientals

Dificultat. Com qualsevol altra titulació experimental, aquest grau representa un esforç, però amb interès i treball no suposa un problema. Cal tenir en compte que amb el grau el gran repte per a l'alumne serà la incorporació a un sistema d'ensenyament-aprenentatge en el qual haurà de ser més actiu i prendre decisions. Així mateix, també ens trobem amb alumnes que pràcticament no han vist algunes de les matèries bàsiques de la titulació en l'educació secundària, com les matemàtiques o la física, cosa que suposa taxes d'èxit molt baixes en aquestes assignatures. Aquesta és una carrera multidisciplinària en la qual es tracten matèries molt diverses, per la qual cosa és important cursar assignatures de matemàtiques, física, química, biologia i geologia al batxillerat per poder afrontar-la sense gaires dificultats. Cal destacar que el nou sistema d'ensenyament-aprenentatge suposa un menor pes dels exàmens en la qualificació final, davant d'una major importància de les activitats programades pel professor per al desenvolupament de l'assignatura, com la realització de treballs, tallers, seminaris, etc.

Les pràctiques. Com en la l'actual llicenciatura, en el nou grau tenen un pes molt important les sessions pràctiques, que suposaran gairebé el 50% de la docència, desglossades en sortides al camp, pràctiques en laboratori, pràctiques de gabinet i pràctiques en aules d'informàtica, entre d'altres. Un fet significatiu de la importància d'aquestes pràctiques és l'existència d'una assignatura de caràcter bàsic, denominada Tècniques aplicades al treball de camp, de 8 ECTS, el desenvolupament de la qual es durà a terme amb una sortida al camp de diversos dies per realitzar una anàlisi integrada del territori in situ.


Consell a un futur estudiant…

Animo a aquells estudiants interessats i preocupats pel medi ambient a escollir aquesta opció, que ofereix la formació multidisciplinària necessària per dur a terme les accions d'anàlisi i gestió ambiental i que, dia rere dia, vegi en augment les seves possibilitats laborals, tant en l'administració com en l'empresa privada. El nou sistema d'ensenyament-aprenentatge està orientat a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per al desenvolupament d'aquestes tasques.