Cursos Relacionats

El professor d'Aeronàutica

Gregorio López és Doctor Enginyer Aeronàutic

El professor d'Aeronàutica
"L'Enginyeria Aeronàutica requereix una bona formació prèvia als estudis i un treball continuat durant els mateixos..."
Gregorio López Juste és professor d'Enginyeria Aeronàutica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny de la Universitat Politècnica de València.

En l'actual curs acadèmic 2009-2010 no hi ha cap universitat que ofereixi el grau en Enginyeria Aeronàutica, però el vinent curs serà una realitat.

Quines transformacions creus que cal destacar d'aquesta adaptació?
Com se cita en el Resum Executiu del Llibre Blanc Títol de Grau en Enginyeria Aeronàutica, serà necessària una adaptació d'estudiants i professors, de matèries docents, de forma de treball, de formes d'avaluació, de formes de relació, d'espais docents, de laboratoris dedicats, de pràctiques en empresa ben articulades a les noves formes d'aprenentatge:


 • Aprenentatge autònom, etc.

 • Metodologies actives

 • Treball en equip

 • Problemes i/o projectes (multidisciplinaris, reals i complexos) com a base i fil conductor de la formació

 • El professor orientador

 • Avaluació contínua, autoavaluació etc.

Evidentment, l'adaptació a aquestes noves formes dependrà molt del nombre d'alumnes i de professors i, per tant, de la Universitat on s'imparteixi la titulació.


EL PROFE

Gregorio López Juste és Doctor Enginyer Aeronàutic per la Universidad Politécnica de Madrid i porta 30 anys dedicant-se a la docència. Actualment imparteix a la Universitat Politècnica de València les assignatures següents:

 • Sistemes de propulsió Aerospacial i Tecnologia Aeroespacial, que són troncals de 2n curs,
 • Motors a reacció i Turbines de Gas, també troncal però de 4t
 • Projecte Final de Carrera, matèria obligatòria de 5è


Descripció de l'Enginyeria Aeronàutica

Dificultat. L'enginyeria aeronàutica cobreix tot el sector aeroespacial, tant des de la faceta de la producció dels vehicles aeroespacials (disseny, desenvolupament, operació i manteniment), com des de la faceta de la logística associada a la seva utilització i a l'operació d'aquests vehicles (servituds aeroportuàries i de circulació i navegació aèries).

Cal tenir en compte que la indústria aeroespacial és una tecnologia punta que sempre ha estat un extraordinari bressol de la innovació tecnològica, amb característiques molt especials pel producte que desenvolupa. Per tant, requereix una bona formació prèvia als estudis i un treball continuat durant els mateixos, tant d'estudi, entès com a comprensió, com de treballs realitzats. No solament es basa a adquirir coneixements, sinó també a entendre'ls i a saber-los aplicar.

Quant al grau de dificultat, evidentment depèn de la formació prèvia de l'alumne. En un context col•loquial, l'enginyeria aeronàutica sempre ha estat considerada com una titulació amb un grau elevat de dificultat, però un alumne amb una bona formació prèvia als estudis universitaris, pot abordar els estudis d'Enginyeria Aeronàutica adequadament en els cursos indicats per a la titulació amb un esforç racional.

Els treballs. En ser uns estudis en què la comprensió i l'aplicació dels coneixements adquirits és una part important dels mateixos, les pràctiques, tant de laboratori com d'aula, els projectes, els avantprojectes, els treballs, etc., constitueixen una part fonamental de la formació de l'alumne.

Les pràctiques. La distribució dependrà de les disponibilitats de cada Universitat en mitjans materials i humans i estan fixades en les fitxes docents dels nous plans d'estudis per a la titulació de grau de cada Universitat.


Situació del mercat laboral per als acabats de titular

Fins a l'actualitat, els diplomats de la titulació d'Enginyeria Aeronàutica han tingut una inserció laboral ràpida i, de forma majoritària, en el sector industrial al qual correspon la titulació, com es pot veure en el Llibre Blanc, Títol de Grau en Enginyeria Aeronàutica d'ANECA.

Pel que fa a la previsible demanda de graduats, el creixement del sector aeroespacial a escala mundial, i en particular a escala nacional, ha estat espectacular i s'espera que continuï mantenint una línia ascendent en els propers 25 anys. N'hi ha prou d'observar el nivell de facturació del sector.


Consell a un futur estudiant...

Els consells que es poden donar a un futur estudiant d'aquesta titulació són bàsicament els mateixos que per a qualsevol altra titulació:


 • Cal cursar uns estudis en què realment es tingui vocació. És realment difícil realitzar uns estudis de quatre cursos d 'alguna cosa que no ens agrada.
 • Intentar portar els estudis al dia i no deixar-ho tot per a l'últim moment. Aquests estudis no estan basats exclusivament en la memòria i requereixen un treball de comprensió i d'aplicació dels coneixements adquirits que no pot fer-se just abans de l'examen.
 • Completar una bona formació prèvia, sobretot en la branca de les ciències, matemàtiques, física, etc., i també és aconsellable un bon coneixement de l'anglès, ja que un percentatge molt elevat de la documentació que es farà servir al llarg dels estudis es troba en aquesta llengua.