Oposicions

Oposicions per treballar a l'administració

Oposicions
Les oposicions són una manera d'entrar a treballar a l'Administració pública i de tenir treball forever and ever, però no és tan senzill, perquè s'ha d'estudiar molt i s'hi presenta molt gent.
Coneix de prop el procés d'oposicions, què són, la tipologia i els principals requisits d'accés.
Què són?

Les oposicions són un procediment selectiu que consisteix en la realització d'un examen a través del qual s'acredita la capacitat i l'aptitud de la persona que s'hi presenta i es comprova si és apta per treballar a l'administració pública.

Quan parlem d'Administració pública no solament ens referim als Ministeris, hi ha vida més enllà, concretament existeixen 5 tipus d'administracions:


 • L'Administració Central (Espanya).
   
 • L'Administració Autonòmica (Comunitats Autònomes).
   
 • L'Administració Local (Ajuntaments, Mancomunitats...).
   
 • L'Administració institucional (correus, RENFE...)
   
 • Organismes de la Unió Europea.

Tipologia

 


 • Oposició: es realitzen diferents proves o exàmens per demostrar els coneixements específics relacionats amb la plaça a la que es vol aspirar.
   
 • Concurs: on es valoren els mèrits (Currículum, pràctiques, titulació, cursos de formació, etc.) de l'aspirant sense necessitat de fer cap examen.
   
 • Concurs-oposició que, com el seu nom indica, és la combinació de l'oposició i el concurs, la qual cosa significa que hi haurà una fase de proves i una fase d'avaluació de mèrits.

Requisits d'accés

Per poder accedir a unes oposicions has de complir els requeriments següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o, si ets d'un altre país europeu, pots tenir accés a determinats sectors de l'Administració Pública sempre que posseeixis prou coneixements de castellà i, segons la comunitat on vulguis treballar, també de la 2a llengua.
 • Complir amb una edat mínima (normalment 18 anys), i en alguns casos una edat màxima.
 • Estar en possessió del títol exigit, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què s'acabi el termini de presentació d'instàncies.

On es donen a conèixer les oposicions?
Els diferents llocs de treball s'ofereixen a través de convocatòries per a les Administracions Públiques, que es publiquen al Butlletí Oficial de l'Estat i en els de les Autonomies i Províncies.
 

+ INFO

Grups de titulació

En els requisits de les oposicions, hi ha una titulació mínima exigida.

Les titulacions s'agrupen en funció dels Cossos, les Escales, les Classes i les Categories que hi ha dins l'Administració, en allò que es denominen "Grups de titulació", que es classifiquen de la manera següent:
 

 • Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2. Per a l'accés als cossos o escales d'aquest grup s'exigirà estar en possessió del títol universitari.
   
 • Grup B. Per a l'accés als cossos o escales del grup B s'exigirà estar en possessió del títol de Tècnic Superior de la formació professional.
   
 • Grup C. Dividit en 2 subgrups:
  • C1: títol de batxiller o tècnic de formació professional.
  • C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria.