Cursos Relacionats

La professora de Medicina

Estudis de Medicina

La professora de Medicina
Clara Carmen Faura Giner, a més de metgessa especialista en Farmacologia Clínica a l'Institut de Neurociències d'Alacant, és professora de la Llicenciatura de Medicina des de fa 17 anys.
+ Dades


Formació realitzada:
Llicenciatura de Medicina i Cirurgia a la Universitat d'Alacant.

Doctorat en Medicina a la Universitat d'Alacant.

Estades Postdoctorals a l'Hospital Marqués de Valdecilla, a la Clínica Universitaria de Navarra i a l'Oxford University.

Assignatura que imparteix a la Universitat Miguel Hernández d'Elx:
Farmacologia General: assignatura troncal de 3r de Medicina.
La Farmacologia és la ciència biològica que estudia les accions i propietats dels fàrmacs en els organismes.

Fàrmac és, en sentit restringit, tota substància química utilitzada en el tractament, la cura, la prevenció o el diagnòstic d'una malaltia, o per evitar l'aparició d'un procés fisiològic no desitjat.

L'objectiu primordial de la Farmacologia és beneficiar el pacient, i fer-ho de manera racional i estricta, tal com es fa per arribar a un bon diagnòstic. Per tant, la finalitat de l'ensenyament de la Farmacologia és que l'alumne adquireixi els coneixements i habilitats necessaris per comprendre, descriure i explorar, en els àmbits molecular, cel·lular i orgànic, el mecanisme d'acció i els efectes dels fàrmacs en l'ésser humà.


Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar Medicina?


L'estudiant ha de tenir una adequada capacitat intel·lectual, però també capacitat de treball, i de treball en equip, de comunicació amb el pacient i amb els altres companys i companyes, capacitat de recerca d'informació… Ha d'estar interessat en la recerca del benestar dels altres.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?


El nivell de dedicació és molt alt. Cal dir que es tracta d'una carrera amb molta formació pràctica, a més de teòrica. L'alumnat compagina totes dues activitats durant el curs i des del primer any. Les pràctiques són inicialment preclíniques i a partir de tercer curs són hospitalàries.

Formació complementària recomanada.


Hi ha aspectes formatius que no es contemplen adequadament durant la llicenciatura. Entre ells hi ha els idiomes, i fonamentalment l'anglès, ja que la majoria de literatura científica i mèdica més rellevant es publica en aquesta llengua, i també podria ser necessària una formació en investigació clínica i potser en bàsica.

Aspectes positius de la carrera de Medicina.


És una carrera molt desafiant, que permet ajudar el pròxim, així com interaccionar amb molts companys i companyes i que té un ampli ventall de possibilitats.

I els negatius?


La important càrrega de treball en determinats llocs, que la majoria de vegades, si més no a Espanya, la dedicació i esforç de l'estudi i l'exercici de la medicina no es recompensen econòmicament de manera adequada i, per descomptat, i per sobre de tot, la càrrega emocional d'un fracàs mèdic o simplement no poder ajudar tot el que es voldria.

Els resulta complicat als que s'acaben de titular arribar a exercir com a metges i metgesses?


En l'actualitat crec que no és difícil. Avui dia, la possibilitat d'especialització és molt alta, ja que s'ha limitat molt l'accés a les facultats de Medicina i, per tant, gairebé tots els que acaben els estudis poden accedir a places de MIR.


Valori la situació de la professió de metge en el mercat laboral.


Un cop acabada l'especialització pot resultar lent obtenir una plaça en propietat, ja que les administracions convoquen poques oposicions, però el mercat laboral crec que, en general, és bo.


Consell a un futur estudiant de Medicina.


Que tingui en compte que la carrera de Medicina és una carrera per a tota la vida, no es pot deixar d'estudiar i aprendre en cap moment, i que la Medicina no és una ciència exacta i, per tant, el que s'ha après s'ha de saber aplicar als pacients, i això no surt als llibres.