El professional de Telecomunicacions

Enginyeria de Telecomunicació

El professional de Telecomunicacions
Jordi Oliver va estudiar l'Enginyeria de Telecomunicació i actualment treballa en una empresa del sector.
+ Dades

Nom i cognoms: Jordi Oliver Hernández-Nieto
Lloc de naixement: Barcelona
Edat: 39 anys
Formació realitzada:
Enginyeria Superior de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Màster en Gestió de les Tecnologies de la Informació a La Salle (Universitat Ramon Llull).
Master in Business Administration (Executive MBA) a l'IESE Business School (Universidad de Navarra).
Màster en Relacions Internacionals i Comerç Exterior al Colegio Nacional de Politólogos de Madrid.
Màster en Banca i Finances a l'Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.

Tenies clar que volies fer l'Enginyeria de Telecomunicació?

Sí, tenia clar que volia fer una carrera relacionada amb la innovació i les noves tecnologies i, en aquella època, la llicenciatura en informàtica estava molt enfocada a la programació, per tant, vaig preferir tenir un camp més ampli.
Què estàs fent actualment?

Actualment treballo per a una corporació tecnològica, dins de la divisió de consultoria, centrada en la venda i direcció de serveis de major valor afegit (consultoria de negoci i estratègica), aplicats al sector financer per a un conglomerat de 5 països del sud d'Europa.

Vas trigar molt a trobar feina?

Malgrat la crisi postolímpica, vaig trobar feina força aviat. El meu consell és tenir clar a què ens volem dedicar abans de buscar on volem treballar.
Decidir en què volem treballar no significa hipotecar la vida en la mateixa feina i no poder canviar de decisió. El fet de redefinir constantment la nostra trajectòria professional i estar obert a noves possibilitats és una necessitat permanent. A més, a l'inici de la carrera professional, pots permetre't equivocar-te en la teva elecció.
Estàs estudiant?

Estic fent un doctorat en Administració d'Empreses. Em fa molta il·lusió acabar-lo algun dia, però, a causa de la càrrega professional i familiar, se'm fa molt difícil avançar al ritme adequat. Agraeixo la paciència i la comprensió dels meus directors de tesi, però també crec que, en el meu cas, és una cosa que vull fer gaudint-ne i sense presses.
Quins plans de futur tens?

M'agrada la meva feina actual i tinc la intenció de seguir el meu desenvolupament professional en una gran empresa. A mitjà termini, no descarto una possible assignació a l'estranger, crec que també seria bo per a la meva família.
D'altra banda, admiro i intento imitar tant com puc molts companys que són capaços de realitzar activitats complementàries de diferent naturalesa, especialment aquells amb vocació d'aportar valor a la nostra societat, sigui quina sigui la forma. Les empreses, actualment, es veuen compromeses a treballar l'anomenada RSC (Responsabilitat Social Corporativa), en pro d'un desenvolupament sostenible. Crec que tots hauríem de dedicar alguns dels nostres recursos i esforços en el que podríem anomenar una Responsabilitat Social Personal.

Consell a un futur estudiant de l'Enginyeria de Telecomunicació

El meu consell és que no es conformin a aprovar, sinó que intentin ser els millors. Competiran no només amb els seus companys i companyes, sinó amb la resta d'enginyers d'Europa i, quan ho facin, hauran de comprendre el perquè i l'aplicació real del que estan fent, ja que això caracteritza un enginyer.
També cal que aprofitin la universitat per relacionar-se amb els companys i aprendre d'ells. L'enginyer, de vegades, cau en el seu món interior, sens dubte molt ric i interessant, però durant la carrera prens consciència que els mons interiors dels companys són tant o més interessants que el propi.
Radiografia del lloc de treball

En què consisteix la teva feina?
Management i desenvolupament de negoci, gestió de clients i vendes, gestió de contractes, planificació estratègica, direcció d'equips, seguiment de tendències del sector, de la tecnologia i la innovació aplicades a les necessitats dels clients i identificació de solucions de negoci i tecnològiques.


Quin creus que ha de ser el perfil d'un enginyer de telecomunicació?
Cal que sigui un enginyer amb sensibilitat global. Això comporta, a més d'una sòlida base de fonaments i tecnologia aplicada, diversos atributs, com el Domini (amb majúscula!) de la llengua anglesa, la voluntat de viatjar i establir-se en altres ciutats al llarg de la seva vida professional, la sensibilitat cap a altres cultures i la visió socioeconòmica del món. També és important tenir una sensibilitat empresarial i/o esperit emprenedor, segons el perfil professional de cadascú.


Quina creus que és la situació actual de la professió de l'enginyer de telecomunicació?
La carrera d'Enginyeria de Telecomunicació, tal com jo l'entenc, és la carrera del professional que ha optat per la innovació i la tecnologia com a factor de desenvolupament econòmic. No crec que s'hagi de caure en un reduccionisme de les possibilitats que suposa aquesta carrera, partint del programa o l'ensenyament que reps a la universitat. Tothom sap que el capital tecnològic d'un territori comporta un desenvolupament econòmic important i el desenvolupament de la societat de la informació es troba en una adolescència molt preliminar. Per això, estic convençut que hi ha grans oportunitats a mitjà termini per a la professió.

Els nous enginyers competeixen amb enginyers molt ben preparats de tot el món i optaran a llocs de treball globals. En la meva opinió, per preparar-nos per a aquesta conjuntura, s'hauria d'elevar el nivell d'exigència acadèmica -qualitat versus quantitat-, i s'hauria d'incentivar aquest esperit d'enginyer europeu o global. S'hauria de reforçar el component empresarial i de sensibilitat socioeconòmica de l'enginyer, ja que en les seves mans es troba, en part, el futur de la nostra societat.


Com veus la professió en el futur?
Crec que anem per bon camí. La massificació dels últims anys s'està corregint fins a arribar, fins i tot, a tenir dèficit en alguns casos. Si el sistema universitari és capaç de produir enginyers de telecomunicació (i altres professionals de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, TIC) de gran qualitat, acceptant que sigui un nombre més reduït, els nostres professionals seran molt demandats en aquest món cada vegada més global. El desenvolupament econòmic i empresarial passa per la innovació permanent, per la qual cosa els enginyers TIC seran requerits per les empreses.

Així mateix, actualment el desenvolupament tecnològic és més ràpid que l'evolució dels plans d'estudis i, segurament, en el futur el ritme encara sigui més gran. Un sòlid ensenyament de base i l'esperit de formació contínua en la nostra especialitat seran els factors clau per al desenvolupament professional de l'enginyer del futur.

D'altra banda, crec que el futur obligarà els enginyers a complementar els seus coneixements tècnics, com els coneixements de l'aplicació de la tecnologia al desenvolupament empresarial i econòmic. Quan s'observen les activitats dels departaments de tecnologia aplicada, es pot veure que els departaments que més destaquen tenen una important activitat de transferència tecnològica i relació amb la indústria. Aquest esperit de sensibilitat empresarial de l'enginyer ha de calar en els alumnes i mantenir-se en tota la seva trajectòria professional.
Per últim, i pel que entenc de les tendències universitàries actuals, l'homogeneïtzació de carreres en l'àmbit europeu comportarà que les noves generacions d'enginyers hagin de desenvolupar la carrera laboral a diferents països, i serà recomanable que, ja a la universitat, els enginyers s'exposin a col·laborar i fer intercanvis amb universitats estrangeres.

Com creus que es pot solucionar el dèficit de professionals TIC?
Estem en un moment d'ajustament del mercat laboral, després d'un període de gran oferta de professionals i molta demanda del mercat.
El professional TIC no és només l'enginyer, igual que en la construcció no solament hi ha l'arquitecte, sinó també altres professionals implicats. L'exigència de les universitats cap als enginyers ha de ser molt elevada, i a la vegada cal crear una oferta complementària d'estudis i ensenyaments eminentment pràctics que cobreixin les necessitats del sector TIC. S'ha d'oferir la possibilitat d'accedir abans al mercat laboral i que aquells que vulguin fer carreres superiors ho puguin fer en qualsevol moment. Així mateix, l'administració ha de seguir invertint esforços per tal de facilitar l'accés dels enginyers als mercats laborals i professionals europeus, com també facilitar la mobilitat de professionals TIC estrangers que vulguin treballar al nostre país.